Zasady bezpieczeństwa

Dla PCC MCAA Sp. z o.o. zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich stron zainteresowanych, m.in.: klientów, pracowników, społeczności lokalnej oraz dostawców znajduje się na szczycie priorytetów działalności przedsiębiorstwa.

Realizacja tego zadania odbywa się m.in. poprzez działania zdefiniowane w polityce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

pobierz pdf

Polityka bezpieczeństwa

pobierz pdf

PCC MCAA Sp. z o.o., ze względu na ilości znajdujących się na jej terenie niebezpiecznych materiałów chemicznych, została zaliczona do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakład produkcyjny w Brzegu Dolnym został zgłoszony Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków PCC MCAA Sp. z o.o. posiada wdrożony system bezpieczeństwa.

pobierz pdf

Informacje na temat środków bezpieczeństwa

i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii
pobierz pdf

Działając na terenie Spółek Grupy PCC w Brzegu Dolnym, PCC MCAA Sp. z o.o. ściśle współpracuje z zespołami wchodzącymi w skład Działu Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita SA, które wspierają firmę m.in. w zakresie:

  • całodobowej opieki Dyspozytora Zakładu oraz Zakładowej Służby Ratowniczej,

  • dostępu do punktu medycznego, gdzie całodobowo jest udzielana pomoc ambulatoryjna,

  • okresowych ćwiczeń ewakuacji,

  • nadzoru nad instalacjami podlegającymi pod Dozór Techniczny,

  • wsparcia w zakresie spełnienia regulacji przewozowych ADR/RID/IMDG/IATA – transportu towarów niebezpiecznych,

  • realizacji Programu Monitorowania Systemu Bezpieczeństwa,

  • doradztwa, opiniowania w zakresie wdrażanych działań i dokumentów związanych z bhp i ppoż

Więcej o zasadach bezpieczeństwa

sprawdź
sprawdź
pobierz pdf

ABC Bezpiecznej Pracy

Poradnik dla Wykonawców usług i Pracowników Spółek Grupy PCC

pobierz pdf
sprawdź

Kompendium BHP

sprawdź
sprawdź

Filmy instruktażowe

sprawdź
sprawdź

Formularz zgłoszenia wypadku przy pracy

sprawdź

W ramach wdrożonego w Spółkach Grupy PCC w Brzegu Dolnym programu „Optima”,
w PCC MCAA Sp. z o.o. realizowane są projekty:

1. Program „Ład i porządek” – którego celem jest utrzymanie dobrze zorganizowanego, uporządkowanego i bezpiecznego miejsca pracy. Drogą do realizacji tego celu są regularne audyty Optima i wynikające z nich działania.

2. Program „Optima. Mój pomysł na…” – w ramach którego pracownicy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dotyczących usprawnień w środowisku ich pracy, m/in w obszarach bhp, jakości i ochrony środowiska.