Dotacje

Brzeg Dolny, 12.03.2019r.

PCC MCAA Sp. z o.o.

 w związku z realizacją projektu w konsorcjum z PCC EXOL S.A pt.: Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych, w Brzegu Dolnym dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:

Nr MCAA/0009/19

„Zakup kolumn i wzorców do analizy GPC”

Termin składania ofert: 19.03.2019 r. godz. 16:00, oferty mogą być składane tylko poprzez Platformę Zakupową, www.zakupy.pcc.pl.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy podbiorą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji. W Specyfikacji oraz jej załącznikach określone zostały m.in.:

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • sposób obliczenia ceny,
 • termin i miejsce wykonania zamówienia,
 • kryteria oceny ofert,
 • miejsce, sposób i termin składania ofert,
 • warunki udziału w postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020”.

Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 71 794 3511 w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze.

Brzeg Dolny, 20-09-2018r.

PCC MCAA Sp. z o.o.

 w związku z realizacją projektu w konsorcjum z PCC EXOL S.A pt.: Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych, w Brzegu Dolnym dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:

Nr MCAA/MCAA/0033/18

Zakup modułowego aparatu HPLC/GPC z możliwością rozbudowy

Termin składania ofert: 04.10.2018 r. godz. 16:00, oferty mogą być składane tylko poprzez Platformę Zakupową, www.zakupy.pcc.pl.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy podbiorą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji. W Specyfikacji oraz jej załącznikach określone zostały m.in.:

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • sposób obliczenia ceny,
 • termin i miejsce wykonania zamówienia,
 • kryteria oceny ofert,
 • miejsce, sposób i termin składania ofert,
 • warunki udziału w postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020”.

Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 71 794 3511 w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze.

PCC EXOL SA oraz PCC MCAA Sp. z o. o. realizują projekt pn.:

Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych

Umowa nr:

w ramach POIR, poddziałania

Całkowita wartość projektu:

Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)

POIR.01.02.00-00-0036/17-00

1.2. Sektorowe programy B+R „INNOCHEM”

10 730 015,24 PLN

5 134 324,35 PLN

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji gamy nowych polimerycznych surfaktantów, posiadających właściwości plastyfikujące, a także nabycie wiedzy i doświadczenia o aplikacji tych produktów.

Planowane efekty projektu to:

 • Walidacja i optymalizacja opracowanej metody syntezy grupy nowych surfaktantów polimerycznych,
 • Ocena parametrów aplikacyjnych otrzymanych produktów jako surfaktantów i plastyfikatorów do zastosowań w branży kosmetyków estetycznych i do produkcji opakowań dla branży spożywczej i medycznej;
 • Powiększenie skali produkcji do instalacji pilotażowej półtechnicznej a następnie wyprodukowanie testowych partii produktów i dystrybucję próbek wśród klientów;
 • Przygotowanie założeń projektowych do projektu procesowego dla instalacji w skali przemysłowej;

Projekt realizowany będzie w terminie od września 2017 r. do sierpnia 2020 r.

Zamówienia w ramach projektu

Zakup i dostawa szkła oraz drobnych materiałów laboratoryjnych

Projekt pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)”  uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym,  działania nr 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie zawarta była pomiędzy Ministerstwo Gospodarki a PCC MCAA Sp. z o.o. (poprzednia nazwa PCC P4 Sp. z o.o.).

Umowa nr:

Całkowita wartość projektu

Dotacja (30 % wydatków kwalifikowanych)

Wkład Unii Europejskiej (dotacja)

Termin realizacji

UDA-POIG.04.05.01-00-028/10-13

208.152.474,56 PLN

52.221.654,15 PLN

44.388.406,03 PLN

07.2011 – 06.2016 r.

Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, instalacja została oddana do użytku.