Brzeg Dolny, 09.08.2018

 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MCAA/MCAA/0023/2018 Zakup, dostawa, montaż, kalibracja i szkolenie z obsługi gęstościomierza w ramach projektu : „Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych”.

Zamawiający informuje, iż dokonano oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – projekt zakupowy numer MCAA/MCAA/0023/2018. Oferty zweryfikowano formalnie i merytorycznie.

W wyniku porównania ofert na realizację zadania wybrano ofertę firmy:

Alchem Grupa Sp. z o.o.

data wpłynięcia oferty 24.07.2018

Ocena oferty: 100 punktów.