Brzeg Dolny, 13-11-2017r.

PCC MCAA Sp. z o.o.

 w związku z realizacją projektu

 w konsorcjum z PCC EXOL S.A pt.: Nowa generacja nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych, w Brzegu Dolnym dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:

Nr MCAA/MCAA/0031/17

„Dostawa, montaż i uruchomienie titratora do laboratorium badawczego, niezbędnego do realizacji projektu CitrEX realizowanego przez spółkę PCC MCAA Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym”

Termin składania ofert:: 22.11.2017 r. godz. 16:00, oferty mogą być składane tylko poprzez Platformę Zakupową, www.zakupy.pcc.pl.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy podbiorą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji. W Specyfikacji oraz jej załącznikach określone zostały m.in.:

  • opis przedmiotu zamówienia,
  • sposób obliczenia ceny,
  • termin i miejsce wykonania zamówienia,
  • kryteria oceny ofert,
  • miejsce, sposób i termin składania ofert,
  • warunki udziału w postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020”. Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 71 794 3617 w godz. 8.00 – 16.00 w dni robocze.